Menu

Mode Gelap
Membumikan Tasawuf, Jatman Idaroh Ghusniyah Kecamatan Tahunan Gelar Ngaji Bareng Kitab Minahus Saniyah UNISNU Jepara Luluskan 425 Wisudawan, Rektor Tekankan Intelektualitas dan Akhlaqul Karimah Lantik IPNU-IPPNU Ranting Banjaragung, Ketua MWC NU Bangsri: Fokus Kaderisasi Sejarah NU dan Klaim Para Habaib Kepala Kemenag Jepara hingga Turis dari Kenya Kagumi Stand Gelar Karya Siswa MTs Sadamiyyah, Ini Alasannya

Pengurus Cabang NU Jepara 2021-2026

MUSTASYAR

KH. Makmun Abdullah Hadziq

KH. Ubaidillah Noor Umar

KH. Kamil Ahmad

KH. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., M.A.

Habib Abdullah Al Hinduan

KH. Nur Kholis

KH. Mahsun Sulaiman

KH. Soleh Taufiq

Habib Ali Al Habsy

KH. Ahmad Syahri

KH. Ahmad Mawardi

KH. Nuruddin Amin, S.Ag.

KH. Ma’arif Asrori


SYURIYAH

Rais : KH. Khayatun Abdullah Hadziq, AH

Wakil Rais : Prof. Dr. KH. Mustaqim, M.Pd.

Wakil Rais : Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc. SC

Wakil Rais : KH. M. Amir Wildan, AH

Wakil Rais : Dr. KH. Abdul Muhaya, M.A.

Wakil Rais : Prof. Dr. Abu Rokhmad Musaki, M.Ag.

Wakil Rais : Dr. KH. Fahul Mufid, M.S.I.

Wakil Rais : Dr. H. Nur Khoiri, M.Ag.

Wakil Rais : Drs. KH. Solihin, M.M.

Wakil Rais : Drs. H. Muh. Habib, M.M.

Wakil Rais : KH. Muharror, Lc

Wakil Rais : K. Nurdin Lubis, M.Hum.

Wakil Rais : KH. Muhyiddin Rosyad

Wakil Rais : KH. Hasan Basri

Wakil Rais : KH. Nahrowi

Katib : K. M. Nasrullah Huda

Wakil Katib : H.M. Ulul Absor

Wakil Katib : Dr. Muhammad Khoiruddin, AH


A’WAN

KH. Masduqi Ridlwan

KH. Jamal Ahsan

KH. Zainuddin, M.Pd.

KH. Zamzami

KH. Sukri Sukarli

KH. Muhlis

KH. Fatkhurrohman

KH. Ali Masykur

KH. Nur Rohmat

KH. Mahmudi

KH. Mudhoffir

KH. Anshori Ali

K. Ridlwan

K. Ali Murtadlo

KH. Muhammad Nur, S.Pd.

K. Abdul Muththolib

Drs. H. Asyhari Syamsuri, M.M.

Habib Ali Zainal Abidin

Drs. KH. Ahmad Barowi, M.Ag.

KH. Abdul Halim

K. Hilaluddin, MH

Nyai Hj. Aizzah Amin

Nyai Hj. Hajar Maftuhin AH

Nyai Hj. Shofiatin Djawahir


TANFIDZIYAH

Ketua : KH. Charis Rohman

Wakil Ketua : KH. Zainal Umam, Lc.

Wakil Ketua : M. Syariful Wa’i

Wakil Ketua : Dr. H. Agus Salim, Lc., M.Th.I.

Wakil Ketua : KH. Ali Syibro Malisi, M.Pd.

Wakil Ketua : H. Hisyam Zamroni, M.Si.

Wakil Ketua : H. Sukardi, M.Pd.

Wakil Ketua : Dr. Ali Sofwan, SE., M.Si.

Wakil Ketua : Drs. H. Zainuri Toha

Wakil Ketua : H. Totok Zuliyanto, Amk.

Sekretaris : K. Ahmad Sahil, S.Pd.I.

Wakil Sekretaris : Nur Salim, S.Ag.

Wakil Sekretaris : Zamroni Ali

Wakil Sekretaris : Achid Turmundi

Wakil Sekretaris : Dedi Merisa

Wakil Sekretaris : A. Yusuf Afifur Rahman, S.Kom.I., MA.

Bendahara : KH. Sahal Mahfudz

Wakil Bendahara : K. Moh Fathur Rohman

Wakil Bendahara : H. Fahrul Fahmi

Wakil Bendahara : H. Linerdo Lilo

Wakil Bendahara : Waskito, ST.